Záruční podmínky

Pro vaši jistotu zde najdete srozumitelné záruční podmínky.
Které Vám pomohou k rychlejší vyřízení Vaší případné reklamace.

Záručné podmienky Mobiola

 

Pokiaľ boli dodržané všetky záručné podmienky a výrobok bol predaný koncovému kupujúcemu (spotrebiteľovi) na území Slovenskej republiky v dobe 6 mesiacov od dodania výrobku predávajúcemu spoločnosťou MOBIOLA WORLDWIDE s.r.o. (ďalej len “Mobiola”), preberá Mobiola záruku 24 mesiacov podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka. Na vybrané výrobky Mobiola poskytuje záruku so záručnou dobou prodĺžnú na celkovú dĺžku 36 mesiacov; za vybrané výrobky sa považujú len tie výrobky, u ktorých je to výslovne uvedené, že sa na ne poskytuje záruka s predĺženou záručnou dobou. Mobiola preberá záruku v rozsahu, v akom bola poskytnutá predávajúcemu, avšak nie v rozsahu presahujúcim rozsah záruky stanovenej príslušnými zákonnými ustanoveniami, ibaže tak výslovne vyplýva z týchto záručných podmienok. Záručná doba začína plynúť od dňa predaja výrobku. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať.
Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v autorizovanej servisnej organizácií (ďalej len “autorizovaný servis”). V autorizovanom servise sa reklamácia uplatňuje predložením riadne vyplneného záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenka) s typovým označením výrobku a dátumom predaja. Fotokópie záručných listov alebo dokladov o zakúpení výrobku, doklady nevyplnené, zmenené, dodatočne doplnené alebo poškodené nebudú považované za doklady preukazujúce oprávnenosť poskytnutej záruky Mobiola. Autorizovaný servis je uvedený, ktorý nájdete na uvedenej internetovej adrese, zákazníckej linke alebo u predávajúceho. Autorizovaný servis je subjektom určeným k vykonaniu záručnej opravy.
Predávajúci alebo autorizovaný servis, u toho kde je reklamácia uplatnená, nie je povinný prijať k vykonaniu reklamácie výrobok, ak nepredá kupujúci všetky potrebné súčasti a príslušenstvo. Vada výrobku, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude odstránená opravou, alebo prípadne výmenou súčasti výrobku; v takom prípade je vzhľadom k povahe vady neúmerné, aby bol menení celý výrobok.
Ak je rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou, ktorá nebola poskytnutá Mobiola, nepreberá spoločnosť Mobiola záručné povinnosti vyplývajúce z takého rozporu s kúpnou zmluvou. Kupujúcemu, ktorý uplatní reklamáciu, nevzniká nárok na časti výrobku, ktoré boli vymenené. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok (včetne všetkého dodaného príslušenstva a súčiastok), záručný list a vhodný obal. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpy veci viažú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Nevhodný výber výrobku a skutočnosť, že výrobok nevyhovuje Vaším požiadavkám, nemôže byť dôvodom k reklamácií.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemôže byť uplatnený reklamačný nárok uznaný Mobiola, sa považuje:

Používanie výrobku k inému účelu, na aký je výrobok určený (napr. k podnikaniu) alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.   
Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickou vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami apod.).   
Vystaveniu nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včetne bleskov), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodné polarite tohoto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov apod.
Pokiaľ boli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene, alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu, napr. z dôvodov možnosti jeho prevádzky v inej zemi,než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

Ak je zmazané alebo odstránené sériové číslo alebo záručná nálepka na zariadení.

Za obvyklé používanie sa považuje najmä, pokiaľ výrobok:

Je používaný s doporučenými, čistiacimi a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými pamäťovými médiami. Nenesieme zodpovednosť za prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitých médií (včetne znečistenia audio a video hláv, optických snímačov a ostatných častí), rovnako ako médií, ktorých vlastnosti neodpovedajú štandardom prijatým v Slovenskej republike, alebo obsahujú inú štruktúru informácií ako tieto štandardy pripúšťajú.   
Je používaný s doporučeným neopotrebovaným príslušenstvom, ktoré je pravidelne menené (napr. batéria).   
Je používaný v súlade so zákonmi, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike včetne použitých signálov.   
  

Za rozpor s kúpnou zmluvou Mobiola nie je považované:

Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity akumulátoru po dobe zvyčajnej životnosti 6 mesiacov, opotrebenie slúchadiel a ďalšieho príslušenstva po zvyčajnej dobe životnosti 3 mesiacov atď.

Buď v kľude, buď Mobiola!

Začni svoj príbeh

Neobmedzené možnosti vďaka novým technológiám,
a zariadením Mobiola.Vstúpte do sveta jednoduchosti