Warunki gwarancji

Pro vaši jistotu zde najdete srozumitelné záruční podmínky.
Které Vám pomohou k rychlejší vyřízení Vaší případné reklamace.

Warunki gwarancji Mobiola

 

Jeśli wszystkie warunki gwarancji zostały spełnione, a produkt został sprzedany nabywcy końcowemu (konsumentowi) na terytorium Republice Czeskiej w ciągu 6 miesięcy od dostawy produktu do MOBIOLA WORLDWIDE s.r.o. (dalej zwany “Mobiola”), Mobiola udziela 24-miesięcznej gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku wybranych produktów Mobiola udziela gwarancji z przedłużonym okresem gwarancyjnym o łącznej długości 36 miesięcy; wyłącznie produkty, które są wyraźnie określone jako objęte gwarancją z przedłużonym okresem gwarancji, są uważane za wybrane produkty.Mobiola przejmuje gwarancję w zakresie, w jakim została dostarczona przez sprzedawcę, ale nie wykracza poza zakres gwarancji przewidzianej przez obowiązujące przepisy, chyba że wyraźnie określono to w niniejszych warunkach gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży produktu. Okres gwarancji nie obejmuje czasu od reklamacji do momentu, gdy kupujący jest zobowiązany do przejęcia produktu po zakończeniu naprawy.
Roszczenia mogą być zgłaszane przez sprzedawcę, gdy produkt został zakupiony, lub przez autoryzowaną organizację serwisową (zwaną dalej ” Usługą Autoryzowaną”). W przypadku usług autoryzowanych roszczenia są zgłaszane poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu produktu (paragonu) z oznaczeniem typu produktu i datą sprzedaży. Kserokopia gwarancji lub dokumentów zakupu produktu, dokumenty nieuzupełnione, zmodyfikowane, zmienione lub uszkodzone nie będą uznawane za dowód zasadności gwarancji Mobiola. Autoryzowaną usługę można znaleźć pod adresem internetowym, linią klienta lub u sprzedawcy. Autoryzowana usługa jest przedmiotem napraw gwarancyjnych. Sprzedawca lub autoryzowana usługa, do której dochodzą roszczenia, nie jest zobowiązana do zaakceptowania produktu w celu zaspokojenia roszczenia, chyba że kupujący dostarczy mu wszystkie niezbędne części i akcesoria.
Wada produktu, którą można usunąć szybko i bez żadnych konsekwencji, zostanie usunięta przez naprawę lub wymianę części produktu w razie potrzeby; w tym przypadku, ze względu na charakter wady, nieproporcjonalne jest wymienienie całego produktu. W przypadku rozbieżności z umową sprzedaży spowodowanej przez informacje nie dostarczone przez Mobiola, Mobiola nie będzie przejmować zobowiązań gwarancyjnych wynikających z takiego konfliktu z umową sprzedaży. Kupujący zgłaszający roszczenie nie otrzymuje roszczenia do części produktu, które zostały wymienione. Po odstąpieniu od umowy kupna, kupujący jest zobowiązany do zwrotu kompletnego produktu sprzedawcy (łącznie ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i komponentami), kartą gwarancyjną i odpowiednim opakowaniem. Udzielenie gwarancji nie narusza prawa kupującego do zakupu przedmiotu zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi.

Gwarancja nie obejmuje zużycia w wyniku zwykłego użytkowania.

Nieodpowiedni wybór produktu i fakt, że produkt nie spełnia Twoich wymagań, nie mogą być powodem do reklamacji.

Niezgodność z warunkami gwarancji, dla których reklamowane roszczenie nie może zostać zaakceptowane przez Mobiola, są następujące:

Używanie produktu w celu innym niż ten, do którego produkt jest przeznaczony (np. Biznes) lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji i działania produktu.
Uszkodzenie produktu w wyniku klęski żywiołowej, interwencji osób niepowołanych lub usterki mechanicznej po stronie kupującego (np. Podczas transportu, czyszczenia niewłaściwymi środkami itp.).
Narażenie na niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie słoneczne i inne promieniowanie lub pola elektromagnetyczne, przenikanie płynów, przenikanie obiektów, przepięcie sieci, fluktuacje sieci, przepięcia lub zwarcia na wejściach, wyjściach, napięciach wynikających z wyładowań elektrostatycznych (w tym wyładowań atmosferycznych), niewłaściwym zasilaniu lub napięcie wejściowe i niewłaściwa polaryzacja tego napięcia, wpływ procesów chemicznych, takich jak zużyte komórki zasilające itp. Jeśli dokonano jakiejkolwiek modyfikacji, zmiany projektu lub adaptacji w celu zmiany lub rozszerzenia funkcji produktu w stosunku do zakupionej wersji, na przykład ze względu na jego zdolność do działania w kraju innym niż ten, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany i zatwierdzony.

Jeśli numer seryjny lub etykieta gwarancyjna na urządzeniu zostaną skasowane lub usunięte.

Zwykłe zastosowanie uważa się za przypadek, w którym produkt:

Jest używany z zalecanymi, czystymi i nieużywanymi nośnikami magnetycznymi, optycznymi lub innymi nośnikami pamięci. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady produktu spowodowane przez używane media (w tym głowice audio i wideo, czujniki optyczne i inne części), a także nośniki, które nie są zgodne z normami przyjętymi w Republice Czeskiej lub zawierają inną strukturę informacji niż te standardy dopuszczać. Jest używany z zalecanymi nieużywanymi akcesoriami, które są regularnie wymieniane (np. Baterie). Jest używany zgodnie z przepisami, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w Republice Czeskiej, w tym wykorzystywanymi sygnałami.

Jako niezgodność z umową zakupu, Mobiola nie jest brane pod uwagę:

Zużycie produktu lub części produktu spowodowane zwykłym użyciem produktu lub jego części (np. Rozładowanie akumulatora lub zmniejszenie pojemności akumulatora po zwykłym okresie użytkowania wynoszącym 6 miesięcy, zużycie słuchawek i innych akcesoriów po zwykłym użytkowaniu) 3-miesięczne życie itp.)